Doelstelling & Beleid

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp aan vluchtelingen (lees statushouders) in de gemeente Papendrecht. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Het opbouwen en onderhouden van (vriendschappelijke) contacten met vluchtelingen in Papendrecht
• Het geven van taalondersteuning, zowel bij volwassenen als bij kinderen
• Het organiseren van activiteiten om op deze manier contacten te leggen en mee te helpen aan integratie in de Nederlandse samenleving

Werkwijze
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website, via de kerken in Papendrecht, via persoonlijke contacten of anderzijds. De coördinatoren van de stichting verzorgen de koppeling tussen de vrijwilligers en de statushouders.
Gedurende de periode dat de vrijwilliger en de statushouder gekoppeld is, vindt er begeleiding en evaluatie plaats door één van de coördinatoren.
De koppeling eindigt gewoonlijk aan het einde van de inburgering. Normaal is dus 3 jaar, maar het kan ook tussentijds op het moment dat één der partijen hiertoe besluit. Na de inburgering kunnen het taalmaatje en de statushouder beslissen elkaar privé te blijven zien.

Activiteiten op locatie

  • Jaarlijkse picknick
  • ‘Meet & Eat’, georganiseerd door de kerken in samenwerking met SIHVPa
  • Ontmoetingsavonden voor vrijwilligers en belangstellenden

Bestuur
Het bestuur van SIHVPa bestaat uit:
Voorzitter: Peter Schillemans
Algemeen adjunct: vacature
Secretaris: Wim van der Linden
Penningmeester: Zwanie Erkelens

Vermogen
Inkomstenbronnen
De inkomsten van de stichting bestaan uit
• Subsidies en andere bijdragen
• Schenkingen, erfstellingen en legaten
• Zakelijke en persoonlijke giften, giften van de kerken uit Papendrecht

Beheer van het vermogen
Giften worden gestort op ons bankrekeningnummer NL82 RBRB 0954 8406 58. Ieder jaar wordt een jaarrekening opgesteld, die d.m.v. een kascontrole vanuit het OKP (Overleg Kerken Papendrecht) gecontroleerd wordt. Als het bestuur de jaarreking heeft goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd.

Jaarrekening 2023

Besteding van het vermogen
De bestuursleden bepalen samen hoe de giften zullen worden gebruikt, met name voor het bekostigen van de activiteiten ten behoeve van de statushouders en het toerusten van de vrijwilligers, alsmede voor het vergoeden van gemaakte onkosten voor de bedrijfsvoering.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt het batig liquiditeitssaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.

Beloning bestuurders
Het bestuur van de stichting verricht haar werkzaamheden volledig onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen salaris of andersoortige vergoeding voor hun werkzaamheden.
Daadwerkelijk gemaakte kosten voor de stichting worden wel vergoed. Gestreefd wordt deze onkosten zo laag mogelijk te houden.

Privacyverklaring
Bij de SIHVPa nemen wij persoonlijke gegevens serieus. Wij hebben daarom ons privacybeleid per 25 mei 2018 aangepast om de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Lees hier onze privacyverklaring.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.