VISIE EN MISSIE

Visie

SIHVPa wil verbindingen smeden tussen vrijwilligers/Papendrechters en vluchtelingen/statushouders. Dat wil zeggen dat er momenten van ontmoeting worden georganiseerd en bevorderd. SIHVPa fungeert als schakel tussen een vrijwilliger die iets wil betekenen voor een vluchteling en de vluchteling. De activiteiten van SIHVPa vinden plaats in nauwe samenwerking met St. VluchtelingenWerk Papendrecht. Stichting VluchtelingenWerk begeleidt de cliënten administratief en financieel. Dat is iets wat SIHVPa dus absoluut niet gaat doen.

Waar volgens VluchtelingenWerk een hiaat zit, is een maatjes-project en taalcoaches. SIHVPa wil in dit gat springen en het dichten door een maatjes-project op te zetten en taalcoaches in te zetten. Het maatjesproject houdt in dat een vrijwilliger of een vrijwilligersgezin contacten legt met een vluchteling of vluchtelingengezin. Deze contacten kunnen breed ingevuld worden: samen praten, samen fietsen, samen eten. De bedoeling hiervan is de vluchteling duidelijk te maken dat hij welkom is in Papendrecht en mensen heeft om op terug te vallen. Taalcoaches zijn mensen die –bijvoorbeeld wekelijks – de Nederlandse taal oefenen met een statushouder, waardoor de vluchteling de taal beter onder de knie krijgt.

Missie

Vanuit de christelijke bewogenheid ziet SIHVPa de vluchteling als medemens die hulp nodig heeft. De opdracht die Christus aan de gelovigen meegeeft is daarvoor als leidraad:

Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zij tot Mij gekomen (….)Voor zover gij dit aan een van Mijn minste broeders gedaan heb, zo hebt gij dat aan Mij gedaan. ( Matt. 25:35 e.v.).

SIHVPa wil – bewust van deze Bijbelse roeping – de vreemdeling gastvrij ontvangen. SIHVPa wil vrijwilligers stimuleren om contacten met vluchtelingen op te bouwen.

Vrijwilligers kunnen vluchtelingen begeleiden zodat ze geïntegreerd raken in de samenleving. Op deze manier wil SIHVPa de statushouders stimuleren een plek in te nemen in de samenleving en te bevorderen dat ze zich thuis gaan voelen in Papendrecht.